Pod kojim uslovima osiguravajuće kuće u BiH nude osiguranja pčelarima?

Pod kojim uslovima osiguravajuće kuće u BiH nude osiguranja pčelarima?

SHARE

Iako svake godine trpe velike štete, pčelari, sudeći prema podacima iz osiguravajućih kuća u BiH nisu pretjerano zainteresirani za osiguranje pčelinjaka


Predstavnici osiguravajućih kuća u BiH, koje smo kontaktirali, u većini slučajeva ističu da posjeduju uslove i tarifu premije za osiguranje pčela, ali još ne bilježe čak ni pojedinačni interes pčelara za njihovim uslugama. Zajedničko svim osiguravajućim kućama je da pčelinjake osiguravaju isključivo na godinu dana. Pčele se ne mogu osigurati za vrijeme zimskog mirovanja i to od dana zazimljenja (15.10.) do prvog proljetnog izletnog dana (15. 4.)  Također, ni jedna osiguravajuća kuća, ne nudi usluge osiguranja košnica od krađe.

“Bosna sunce osiguranje”, “Lido osiguranje” i “Uniqa osiguranje” dostavljaju udruženjima pčelara ponude, ali je slab odziv. Ove kuće nude usluge osiguranja za pčelinja društva, košnice i med. Osnovica za određivanje premijske stope određuje se prema grupama opasnosti. Prva grupa opasnosti obuhvata osiguranje pčela koje ostaju na jednom mjestu, a druga one koje se voze na ispašu.

Premijske stope su u visini od 2,40 posto, a za one koje se voze na ispašu 3,24 posto. Postoji i mogućnost dogovora, ali sve zavisi od interesa pčelara i pčelarskih udruženja. Iznos premije je 15 KM na osiguranu sumu od 200 KM po košnici. Pčelarima se ne isplati osiguravati pojedinačno svoja društva, daleko je povoljnije pitanje osiguranja rješavati kolektivno, odnosno preko udruženja.

Usluge osiguranja pčelinjaka nudi i „Sarajevo osiguranje“. Sudeći prema broju stavki u poglavlju o osiguranju pčelara čini se da je ova kuća posvetila najviše pažnje ovoj problematici. Striktno su određeni uslovi pod kojima pčelar može osigurati svoj pčelinjak. Posebno se ističe da predmet osiguranja mogu biti samo zdrave i jake pčele, zatim košnice i njihov sadržaj (saće i med). Naglašeno je da je osiguranik dužan osigurati sva naseljena pčelinja društva sposobna za osiguranje.

Ukoliko se pčelari odluče za “Sarajevo osiguranje”, ova kuća se obavezuje nadoknaditi štetu u slučajevima uginuća ili prisilnog uništenja pčela usljed bolesti ili nesretnog slučaja. O bolesti je osiguranik dužan priložiti veterinarski izvještaj, odnosno potvrdu.

Nadoknađuje se i šteta na košnicama u slučajevima požara, poplave, bure, groma, oluje, i sličnih elementarnih nepogoda. Osiguranje važi dok se osigurane pčele nalaze u mjestu koje je navedeno u polici. Kao i za vrijeme prijevoza na pašu, ako je kod prijevoza osigurano dobro provjetravanje u košnicama, te ako pčele kod prevoza prati stručna osoba.

Itekako svjesni rizika koje sa sobom nosi neadekvatno pčelarenje, “Sarajevo osiguranje” ne sklapa ugovore sa pčelarima koji ne posvećuju dovoljno pažnje u njezi i ishrani pčela. Ne osiguravaju ni pčelinja društva nastanjena u slabim košnicama sa nepokretnim saćem, odnosno u tzv. pletarama. Osiguranjem nisu obuhvaćene ni opasnosti koje nastanu zbog gubitka matice, pčelinjeg roja, grabeži pčela, krađe ili nestanka pčela i sadržaja košnica.

Osiguranje ne uključuje ni nadoknadu štete uzrokovane nedovoljnim zalihama hrane, slabog ili zlonamjernog postupka sa pčelama, te bolestima koje se suzbijaju po zakonu – akarioza pčela, grinjavost, pčelinje kuge, nosemoze i varooze. Ne uvažava se ni šteta nastala špricanjem i zaprašivanjem sredstvima za zaštitu bilja i za uništavanje insekata.

Prema informacijama iz “Sarajevo osiguranja” obaveza osiguratelja za naknadu štete počinje u 24 sata 14-og dana od zaključenja ugovora o osiguranju za štete od bolesti. A, za štete zbog nesretnog slučaja u 24 sata na dan zaključenja osiguranja. Osiguranje se ne može otkupiti.

Obaveza osiguratelja prestaje kod predaje pčela sa sadržajem košnica i preuzimanjem od strane kupca ili u 24 sata dana kada prestaje osiguranje.

Pod sličnim uslovima pčelari se mogu osigurati i u “Jahorina osiguranju” AD Pale.  U odnosu na druga osiguravajuća društva u ovom osiguranju ističu da kod prijevoza pčela na pašu uz ostale uslove traže da je prije prijevoza iz saća u medištu izvađen med.

Pčelari sredstva i proizvode djelatnosti kojom se bave mogu osigurati i kod “Bobar osiguranja” iz Bijeljine. Osim od eventualnih šteta uzrokovanih požarom ili ostalim elementarnim nepogodama, u ovom društvu nadoknađuju i štetu u slučaju odgovornosti pčelara za štete na licima, životinjama, ili stvarima za koje mogu biti odgovorni kao uzgajivači pčela.

Pored toga nude i osiguranje pčelinjih društava od uginuća ili prinudnog uništenja usljed bolesti i nesretnog slučaja. Zatim, osiguranje od šteta nastalih prilikom prijevoza pčela na pašu.

I u “Hercegovina osiguranju” u Mostaru  ističu da osiguravaju pčelare. Uslovi su skoro identični onima koje smo već pobrojali. No, ni u ovoj kući ne bilježe niti jedan jedini upit pčelara o korištenju ove vrste usluge.

Sve osiguravajuće kuće navode da nastalu štetu na mjestu nastanka ustanovljuje i procjenjuju osiguratelj, osiguranik i veterinar ili ga zamjenjuje mjesni pčelarski stručnjak. Šteta se procjenjuje posebno za svaki osigurani predmet prema stvarnoj vrijednosti na dan štete, a najviše do visine svote osiguranja. Ako se utvrdi da je osiguranik na dan štete imao više košnica pčela od osiguranih, odšteta će se izračunati u proporciji između broja osiguranih i broja ustanovljenih košnica.

Uprkos tome što su se mnoge osiguravajuće kuće temeljito posvetile uslovima osiguranja pčelara, opći je utisak da su pčelari totalno neupućeni u mogućnosti i uslove osiguranja.
  
Svote  osiguranja

Kada je riječ o svotoma osiguranja, društva koja smo kontaktirali određuju ih po zaključivanju ugovora i prema utvrđenim kriterijima. Tako se pčelinje društvo osigurava na vrijednost koje ima na dan zaključenja osiguranja, košnice i saće također na vrijednost koju imaju na dan zaključenja osiguranja i med u saću na vrijednost kada je medište puno.

    U Njemačkoj milionske premije

Za razliku od balkanskih zemalja gdje je praksa osiguranja pčelinjaka tek “u povojima”, u Evropi je uzimanje police osiguranja imperativ za svakog ozbiljnijeg pčelara.

A, kako i ne bi bio kada su za mjesečni iznos do dva eura pčelari osigurani sumom koja može biti vrijedna i do dva miliona eura, i to u sljedećim slučajevima: povrede ili smrti usljed uboda pčela, osiguranje košnica od požara ili krađe i osiguranje za štetu nanijetu sredstvima za zaštitu biljaka.

(arhiv BH pčelara)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY