IMPRESSUM

IMPRESSUM

logo2

 

Magazin za pčelare,
zdravlje, ekologiju
Izlazi dvomjesečno

IZDAVAČ:
REVIJE PRESS d.o.o. Sarajevo

Direktor:
Ekrem MILIĆ

Urednik izdanja:

Ekrem MILIĆ

Redakcija:

Emsa KARAHMET
Denis KARGA
Mustafa SMAJLOVIĆ


DTP:
“Enisa Bajrović”

Sekretar redakcije:
Zumreta NIŠIĆ
Telefon: 033 760 150
Marketing: 033 767 566,
Fax: 033 767 566
E-mail: [email protected]

Štampa:

GIK OKO d.d. Sarajevo
Direktor štamparije:
Mevludin HAMZIĆ
Adresa redakcije:
Džemala Bijedića 185,
71000 Sarajevo

 


Transakcijski račun broj:
3389002208487086
UniCredit Bank d.d.


Devizni račun broj:
IBAN:BA393389002208487086
SWIFT KOD:UNCRBA22;310032012
(sa naznakom ZA REVIJE PRESS)