Pašaga Ramić savjetuje: SPRIJEČI ROJENJE, POVEĆAJ BROJ DRUŠTAVA, PA ĆEŠ DOBITI VIŠE MEDA! 

Pašaga Ramić savjetuje: SPRIJEČI ROJENJE, POVEĆAJ BROJ DRUŠTAVA, PA ĆEŠ DOBITI VIŠE MEDA! 

SHARE

Ovo su praktični savjeti Pašage Ramića, Bosanca koji pčelari u Švedskoj i na čelu je tamošnjeg Pčelarskog udruženja pčelara rodom iz BiH. Ako je društvo počelo gradnju matičnjaka, a nije izašao ni jedan roj, onda se sprječavanje rojenja može vršiti na više načina. Pašaga opisuje tri načina. MOžete ga kontaktirati preka E-maila: [email protected]

Pašaga Ramić

Nekontrolisano rojenje pčelinjeg društva umanji ili skoro potpuno uništi prinos meda. Prilikom rojevog nagona i u vrijeme rojenja pčele dolaze u stanje razmnožavanja i gube nagon za preživljavanjem, odnosno sakupljanjem hrane. Svaki roj odnese sa sobom dio zaliha meda, umanji broj pčela u košnici i time onemogući stvaranje zaliha meda, koje bi pčelar mogao oduzeti pčelinjem društvu i koristiti za svoje potrebe.

Da bi ovo spriječio pčelar treba da vrši kontinuiranu kontrolu pčelinjih društava i vodi brigu o snazi pčelinjeg društva, te da kontroliše stanje rojevog nagona. Da bi sprijecio rojenje (izlazak roja) pčelar treba da poduzme određene mjere.

Jedan od načina sprječavanja rojenja je dioba pčelinjih društava. Dioba se može vršiti u vrijeme kada je društvo dovoljno jako, odnosno kada je razvijeno u najmanje dva sanduka košnice kojom se pčalari.

Društvo je razvijeno u dva nastavka, pojavili su se trutovi, ali društvo nije počelo gradnju matičnjaka. Ovaj razvoj, zdrava pčelinja društva dostignu najčešće u vrijeme cvijetanja maslačka. Dioba se može vršiti na dva načina:

1.Dioba bez traženja matice:
Društvo se podijeli jednostavnim skidanjem jednog od nastavaka i formiranjem od njega novog društva. Skinuti nastavak se može postaviti na drugo udaljenije mjesto u pčelinjaku ili na istu klupu u neposrednoj blizini sanduka koji ostaje na starom mjestu. Pčele izletnice će se vratiti u sanduk koji je ostao na mjestu. Ako je u tome sanduku ostala matica ona će nastaviti da radi i društvo će se normalno razvijati.

Ovaj sanduk treba proširiti dodavanjem jednog nastavka sa izgrađenim okvirima i satnim osnovama. Ako je matica odnesena u sanduku koji se premješta, onda će ovaj sanduk ostati privremeno bez pčela izletnica. Time će se usporiti razvoj toga društva, a samim tim spriječiti rojenje.

Nakon sedmicu dana treba izvršiti kontrolu i ustanoviti koji je sanduk sa maticom, a koji je bezmatičan. U bezmatičnom sanduku će se pojaviti matičnjaci.

Matičnjake treba uništiti, osim dva koja se ostave da se iz njih izleže matica. Ako su matičnjaci u sanduku koji je premaknut na drugo mjesto, onda ovo društvo treba prihranjivati šećernom otopinom 1:1 ili šećernim tijestom do pojave novog legla bez obzira kakve su pašne prilike. Novo leglo treba da se pojavi krajem četvrte sedmice ili u petoj sedmici od dana odvajanja.

Oba drustva treba redovno kontrolisati i proširivati po potrebi. Kod ovakve podjele dobija se jedno novo društvo, spriječi se rojenje i dobije se prilično dobar prinos meda. Novodobiveno društvo se može iskoristiti za povećanje pčelinjaka ili za zamjenu matice spajanjem oba društva nakon oduzimanja meda.

2. Dioba sa traženjem matice
Društvo koje se želi podijeliti treba skinuti sa podnice i na podnicu postaviti novi sanduk. Treba pronaći maticu i sa ramom na kome se nalazi staviti je u taj sanduk. Pronaći dva rama otvorenog legla i staviti ih oko rama sa maticom. Pronaći 2-3 rama sa pergom i staviti ih oko legla, a ostali prostor popuniti satnim osnovama i izgrađenim saćem.

Na ovaj sanduk staviti jedan od ranijih sanduka sa dijelom legla i hrane, a ostali prostor popuniti satnim osnovama i izgrađenim saćem. Ostatak sadržaja koji većinom čini zatvoreno leglo i hrana postaviti na posebnu podnicu i od njega formirati novo društvo.
Ovo novo društvo može ostati na istoj klupi ili se premjestiti na neko drugo mjesto na pčelnjaku. Sve pčele izletnice će se vratiti na staro mjesto na kome se nalazi sanduk sa maticom. Ovo društvo će nastaviti sa radom bez opasnosti da će se izrojiti. Treba vršiti povremenu kontrolu i proširivanje prostora.

Sanduk koji je odvojen sa leglom ostaje bez pčela izletnica, pa zato treba paziti da se u njemu nađe nešto perge. Ovo društvo treba prekontrolisati nakon sedmicu dana i poništiti sve matičnjake, osim dva koja treba otaviti da se iz njih izleže matica.

Društvo treba prihranjivati šećernom otopinom 1:1 ili šećernim tijestom u narednom periodu do pojave legla nove matice. Leglo se obično pojavi koncem četvrte ili u petoj sedmici od odvajanja. Ovo društvo se može iskoristiti za povećanje pčelinjaka ili za zamjenu matice spajanjem sa starim društvom nakon oduzimanja meda.

KAKO SPRIJEČITI ROJENJE AKO JE DRUŠTVO POČELO GRADNU MATIČNJAKA
Ovaj postupak se može vršiti na više načina. Opisat ću tri načina:

PRVI NAČIN: Želi se samo spriječiti izlazak roja
Pčelinje društvo koje je počelo gradnju matičnjaka treba skinuti sa podnica i na podnicu postaviti matičnu rešetku kroz koju mogu prolaziti pčele prilikom izlaska i ulaska u košnicu. Ovu matičnu rašetku treba držati dvije sedmice (oko 15 dana) i nakon toga je treba ukloniti.

Dok je matična rešetka bila na podnici izlegla se mlada matica, likvidirala staru maticu i porušila sve ostale matičnjake. Kada se ukloni matična rešetka, onda je mladoj matici otvoren put da može izletiti da se spari.

Kada je matica sparena i pojavilo se novo leglo treba vršiti proširenje radi stvaranja prostora za odlaganje meda. Novo leglo se obično pojavi krajem treće ili početkom četvrte sedmice od dana postavljana matične rešetke.

Ovim metodom se bitno povećavaju prinosi meda i vrši se zamjena matice jer uvijek stara matica bude ubijena.

2. NAČIN: želi se sprijeciti izlazak roja i dobiti jedno novo društvo
Za ovaj postupak se koristi ”Snelgrova daska”. Društvo koje je počelo gradnju matičnjaka, a nije izasao roj – treba skinuti sa podnice i na podnicu postaviti prazan sanduk. U taj sanduk treba staviti maticu na okviru na kome se pronađe. Sa obje strane toga okvira treba staviti po jedan ram otvorenog legla i po jedan ram perge. Ostali prostor popuniti satnim osnovama i izgrađenim saćem.

Na ovaj sanduk treba postaviti maticnu rešetku, a na to postaviti novi sanduk sa satnim osnovama i izgrađenim saćem. Na ovaj sanduk treba postaviti ”Snelgrovu dasku”. Sve ramove sa matičnjacima treba postaviti u jedan sanduk i taj sanduk postaviti na „Snelgrovu dasku“.

Na ”Snelgrovoj dasci ” treba otvoriti gornje zadnje leto. Sve pčele izletnice će napustiti sanduk koji je iznad „Snelgrove daske“. Nakon sedmicu dana treba porušiti sve, osim dva matičnjaka u sanduku iznad „Snelgrove daske“, zatvoriti gornje zadnje leto i otvoriti donje zadnje leto i gormje prednje leto.

Ovim postupkom se vrši prevođenje pčela izletnica iz najgornjeg sanduka u prostor ispod ”Snelgrove daske” i pojačava sabirna snaga društva ispod ”Snelgrove daske”. Nakon što se konstatuje da se matica oplodila i počela sa polaganjem jaja treba još jednom izvršiti prevođenje pčela iz najgornjeg sanduka zatvarajući gornje prednje leto i otvarajući donje prednje leto i gornje zadnje leto.

Leglo se obično pojavi u četvrtoj sedmici od dana postavljanja ”Snelgrove daske”. Gornje društvo se može odvojiti kao posebno ili nakon skidanja meda spojiti sa donjim društvom radi pojačanja. Ovaj metod daje bitno bolje prinose meda.

3.NAČIN: Želi se spriječiti izlazak roja i dobiti nekoliko sparenih matica
Za ovaj postupak se koristi ”Raschfuss” oplodnjak. Pčelinje društvo koje je počelo graditi matičnjake treba skinuti sa podnice i na podnicu postaviti prazan sanduk . Treba pronaći maticu i zajedno sa ramom na kome je pronađena staviti je u sanduk na podnici. U taj sanduk dodati još 1-2 rama otvorenog legla i 1-2 rama perge. Na ramovima koji se stavljaju u ovaj sanduk ne smije biti matičnjaka. Ostali prostor treba popuniti ramovima sa izgrađenim saćem i satnim osnovama.

Na ovaj sanduk postaviti matičnu rešetku, a na nju jedan medišni nastavak i u njega staviti preostale ramove sa medom i zatvorenim leglom. Na ovim ramovima ne smije biti matičnjaka.

Naseliti ”Raschfus” oplodnjak tako da se u svaki odjeljak postavi po jedan ram, na kome ima započeti matičnjak i drugi ram sa hranom. Oplodnjaku treba ukloniti donji pod, tako da se postavi na medišni sanduk i to tako da srednji pod, koji ima proreze prekrivene matičnom rešetkom, dođe direktno na medišni nastavak. U ovome oplodnjaku, ako ima 4 odjeljka, najčešće budu oplođene tri matice.

Kontrola oplodnje se vrši u četvrtoj sedmici od dana postavljana. Od oplodnjaka se može formirati jedno novo društvo sa jednom maticom, a ostale matice se upotrijebe u neke druge svrhe. Sadržaj oplodnjaka od kojeg je formirano novo društvo treba premjestiti na neki drugi pčelinjak, udaljen 2- 3 kilometra. (bhpčelar)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY