Rajko Radivojac: Planski i kontrolisano postupati sa oskalnom kiselinom u borbi sa...

Rajko Radivojac: Planski i kontrolisano postupati sa oskalnom kiselinom u borbi sa varoom! 

SHARE

Jedno od sredstava koje se koristi za uništavanje varoe je mravlja kiselina. Ona može biti jako efikasna, ali i veoma nepouzdana. ja primjenjujem tkzv. “šok tretman”. Kartonske ploče ili spužve natopljene mravljom kiselinom stavljaju se u ladicu mrežaste podnice ili na satonoše u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i drže 48 sati. Nakon ovog postupka varoa opada nekoliko dana, a pčele smo oslobodili dugotrajnog uticaja para mravlje kiseline.

Uništavanje varoe je veoma značajan postupak u pčelarstvu od koga direktno zavisi opstanak pčelinjeg društva. Izbor sredstava koja se koriste je veliki. Ono što je bitno kod svakog tretmana je da se obavezno vrši kontrola djelotvornosti preparata. Ako imate mrežaste podnice to ćete lako uraditi kontrolišući broj uginulih varoa, a ako nemate, možete se poslužiti namašćenim papirom koji stavite u klasičnu podnicu.

Ako ne nađete mrtve varoe to ne znači da preparat nije u redu. Najčešći uzrok tome je pojava otpornosti varoa koje imate u svojim košnicama na aktivnu materiju primjenjenog preparata. Najbolje je uvijek kontrolno primjeniti nekoliko preparata na manjem broju društava, a nakon provjere djelotvornosti izabrati onaj koji najbolje ubija varou.

Šok tretman

Jedno od sredstava koje se koristi je mravlja kiselina. Ona može biti jako efikasna, ali i veoma nepouzdana u primjeni zato što njena efikasnost zavisi od mnogo faktora. Moraju se uskladiti temperatura i vlažnost vazduha sa količinom i koncentracijom kiseline, vodeći računa o snazi društva i dužini tretmana.

U primjeni su razni tipovi isparivača za mravlju kiselinu. Njima se provode tretmani koji traju 24 i više dana. Dugotrajno prisustvo kiseline u košnici sigurno smeta pčelama, utiče na maticu da smanji polaganje jaja, pa pčele često propolisom zatvaraju otvore na isparivaču da bi se zaštitile. Dugotrajno prisustvo mravlje kiseline u košnici, ako se ispune svi drugi uslovi, može da dijelimično riješi problem varoe, ali zapitajmo se šta je sa pčelama.

Mnogo bolji način primjene ovog sredstva, po mom ličnom iskustvu, je tzv. “šok tretman”. Kartonske ploče ili spužve natopljene mravljom kiselinom stavljaju se u ladicu mrežaste podnice ili na satonoše u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i drže 48 sati. Nakon ovog postupka varoa opada nekoliko dana, a pčele smo oslobodili dugotrajnog uticaja para mravlje kiseline.

Pored mravlje kiseline u ovo doba godine koriste se i razne vrste drvenih  ili plastičnih letvica koje su  natopljene aktivnom materijom preparata koji ubija varou. Preporučuje se da se letvice drže u košnici 21, 24 ili čak 30 dana, zavisno od proizvođača, da bi se  pokrio period izlaska pčela iz zatvorenog legla. Ako znamo da se leglo poklapa u prosjeku šestog dana, onda bi taj period bio 15 dana za radiličko leglo i 18 dana za trutovsko leglo. Ovo stavlja znak pitanja na preporuke iz upustva o upotrebi.

Originalne letvice za tretman protiv varoe  napravljene su u Americi (Apistan). Napravljene su od posebnog, poroznog materijala čime je obezbjeđeno da otpuštanje aktivne materije  prvog i zadnjeg dana tretmana bude jednako. Ove naše letvice možete sami testirati tako što ćete ih staviti u jednu košnicu i držati pet dana. Kontrolišite broj uginulih varoa svaki dan. Vidjećete da je on prvog dana veliki, nakon toga se naglo smanjuje, a onda nećete naći mrtve varoe. Šesti dan prenesite letvice u košnicu koja nije tretirana i pratite opadanje varoe. Mrtvih varoa nećete naći, osim ako je invadiranost velika, onih koje su prirodno uginule. Znači, držati ovakve letvice u košnici duže od pet dana je u stvari pomaganje varoi da razvije rezistenciju na primjenjeni preparat.
Prskanje pčela

Kad su u pitanju preparati koji se primjenjuju dimljenjem i njih ima veliki broj, ali im je aktivna materija uglavnom amitraz. Kod ovih preparata se postavlja pitanje da li su doze koje se preporučuju ispravno određene. U upustvima se preporučuje mjera od 2 do 5 kapi zavisno od snage pčelinjeg društva. Za slabije društvo se preporučuje manja, a za jače veća doza. Aktivna materija se u obliku dima ubacuje u jednaku zapreminu košnice i kod jakog i kod slabog društva. Kod slabog društva slobodnog prostora u košnici je više, odnosno više je vazduha. To znači da je kod slabog društva razređenje aktivne materije veće, a još smo primjenili manju dozu preparata.

Činjenica jeste da i ovako razređena aktivna materija uspješno ubija varou. To znači da za jaka pčelinja društva propisana doza nije adekvatno određena, manje je rezređenje aktivne materije, a veća količina primjenjenog preparata. Znamo i da neki pčelari „za svaki slučaj“ povećavaju dozu preparata i tako “pomažu“ pčelama. Poslije kažu uginule im pčele, a ne znaju zašto.

Osim toga, amitraz se može koristiti i metodom prskanja pčela. Kod ove metode važno je posvetiti potrebnu pažnju zaštiti pčelara od emulzije amitraza. Inače, o mjerama zaštite pčelara kod bilo kojeg tretmana varoe hemijskim sredstvima trebalo bi više govoriti.
Za suzbijanje varoe koriste se još i preparati na bazi timola i drugih aromatičnih materija. Zajedničko im je da se dugo drže u košnici, što sigurno nepovoljno utiču na pčele i maticu. Istraživanja u tom smjeru nisu rađena i neće se vjerovatno ni raditi zbog interesa profita proizvođača ovih preparata.

Za zimski tretman varoe pčelarima je na raspolaganju više različitih preparata. Najviše se koristi oksalna kiselina koja se primjenjuje tzv. “metodom nakapavanja“. Ona je pouzdano i efikasno sredstvo koje se koristi u periodu kad pčele nemaju legla. Njena primjena je opravdana samo ako je dio koncepta uništavanja varoe i služi da se zada završni udarac ovom parazitu. Drugim riječima, korištenjem drugih preparata tokom ljeta i jeseni, varoa se samo drži pod kontrolom toliko da je pčele mogu podnijeti, a onda se početkom zime uništi oksalnom kiselinom.

 

Ako smo proveli kompletan jesenji  tretman nekim drugim sredstvima trebalo bi uraditi kontrolno tretiranje oksalnom kiselinom nekoliko društava. Ako nakon toga nađemo dosta mrtvih varoa znači da imamo posla sa nekim sojem otporne varoe i tada treba obavezno primijeniti oksalnu kiselinu na čitavom pčelinjaku. Ako nismo našli mrtve varoe ili smo ih našli u malom broju, oksalnu kiselinu ne treba koristiti.

Iluzija je vjerovati da prema oksalnoj kiselini varoa ne može razviti rezistenciju. To je samo pitanje dužine primjene i doze. Primjećeno je da pčelari koji planski koriste oksalnu kiselinu za zimski tretman pčela imaju manje gubitke pčelinjih zajednica. Zato su pokrenuta istraživanja u tom smijeru.

Prvi rezultati govore da je moguće da oksalna kiselina zbog svog pH nepovoljno utiče na viruse uzročnike opasnih pčelinjih bolesti koje inače prenosi varoa. Ovo je još jedan razlog zašto ovaj preparat moramo upotrebljavati planski i kontrolisano da bi odgodili, što je više moguće, nastanak rezistencije kod varoe.

Kad koristimo oksalnu kiselinu moramo voditi računa o njenoj koncentraciji i količini jer ona nepovoljno utiče na pčele tako što im skraćuje život. Tako se desi da jaka društva kod kojih smo pretjerali sa dozom i koncentracijom oksalne kiseline u proljeće ostanu bez pčela.

Pored oksalne kiseline za zimski tretman se mogu upotrijebiti preparati Perizin i Apihem. To su sredstva koja se mogu primjeniti samo jednom na jednoj generaciji pčela. Prouzrokuju uginuće pčela, a time veće ili manje slabljenje društava. Ostavljaju rezidue u vosku (naročito perizin) pa je opravdanost  njihove upotrebe sa tog aspekta veoma upitna.

Kao biološku metodu suzbijanja varoe  neki pčelari koriste tzv. ram građevnjak. Važno je napomenuti da je ova metoda obično dio koncepta suzbijanja varoe u organskoj proizvodnji pčelinjih proizvoda. Postoje razna konstrukcijska rješenja ovog rama. To može biti običan ram koji odgovara tipu košnice koji koristimo, a može biti i preuređen kao ram zamka ili TIT ram.

Demografski bum 

Bez obzira na konstrukcijsko rješenje rama metoda je zasnovana na pojavi da varoa u toku aktivne sezone radije naseljava trutovsko nego radiličko leglo. Mislilo se da je to zbog temperaturne razlike, jer se trutovsko saće prirodno nalazi pri kraju pčelinjeg gnijezda pa se smatra nešto hladnijim, ali izgleda da je to i zbog veličine ćelija, kvaliteta i količine hrane za larve. Početkom aprila stavlja se ram građevnjak u plodište. Jedni pčelari ga stavljaju na poziciju trećeg rama, znači sa strane legla, a drugi opet u sredinu legla. Nakon sedam do deset dana ram se vadi iz košnice. Na njemu su pčele izgradile trutovsko saće, matica ga je zalegla, a pčele poklopile leglo.

Varoa se nalazi zarobljena u zatvorenim ćelijama legla. Jedni pčelari isjecaju kompletno saće i tako eliminišu varou, uništavajući i saće i leglo. Drugi opet, otvaraju poklopce ćelija i istresaju larve i varou. Saće ispiraju i vraćaju u košnicu. Postupak se ponavlja sve dok matica zaliježe trutovsko saće. Na ovaj način je moguće populaciju varoe smanjiti i do 50%. Ako se isjecanje  trutovskog legla uradi samo dva ili tri puta u sezoni ništa nismo postigli. Varoa, na neki način, osjeća smanjenje brojnosti svoje vrste i zato dolazi do pojave „demografskog buma“. Varoa daje više potomaka (i do 70), nego u slučaju da nismo isjecali trutovsko saće. Koncem juna imamo istu brojnost populacije varoe kao da nismo ništa ni radili. Ako držimo ram građevnjak u plodištu košnice, a ne isijecamo ga svakih sedam do deset dana onda u stvari odgajamo varou.

Treba da se zapitamo da li su pozitivni efekti ove metode takvi da opravdavaju njenu primjenu. Nedostatak ove metode je taj što nije primjenjiva na velikim pčelinjacima. Traži puno vremena i angažovanja pa tako svakako smanjuje produktivnost proizvodnje. Nauci je poznato da pčele utroše onoliko hrane i energije za odgajanje jednog truta koliko je dovoljno za odgajanje četiri pčele radilice. Nametanjem izgradnje trutovskog saća i odgajanja trutovskih larvi duboko se narušavaju prirodne potrebe i sklad pčelinje zajednice.

Još i danas vlada pčelarska zabluda da su trutovi beskorisni i nepotrebni, da je nihova jedina uloga oplodnja matica. Nauka je dokazala da oni pomažu održavanju mikroklime u košnici i da u košnicama iz koji pčelar udalji trutove radni elan opada. Moje uvjerenje po ovom pitanju je zasnovano na ličnom iskustvu. Ja sam „protiv“ upotrebe rama građevnjaka. Mnogo je više  štetnih posljedica po pčelinje društvo, ako isjecamo ram građevnjak od koristi koju dobijemo ubijajući varou na ovaj način i dobijajući tu malu količinu pčelinjeg voska, ako istopimo isječeno saće.

 

U zadnje vrijeme rade se eksperimenti uništavanja varoe biofizičkim metodama – zagrijavanjem legla (Huang 2001). U satne osnove su ugrađene žice – grijači koji omogućavaju zagrijavanje legla na 43°C u vremenu od 3 minuta. Smrtnost varoe je 100% . O uticaju ove metode na pčelinje društvo odgovori tek treba da se nađu, ali ne možemo, a da se ne zapitamo zašto smo se toliko udaljili od prirode. Šta će biti sledeće?
Pčelarima je na raspolaganju zaista veliki broj sredstava i metoda za uništavanje varoe, pa ipak, gubici pčelinjih zajednica zbog ovog parazita su svake godine veliki. Pčelari moraju naučiti kako razlikovati original od falsifikata. Moraju i shvatiti da su doza i mjera ono što neku materiju može učiniti lijekom ili otrovom. Poznato je da pčelinja društva u prirodi ne umiru zbog varoe zato što se svake godine roje i zato što su im ćelije saća manjih dimenzija od onih vještačkih koje je „izumio“ čovjek.

Odgovori se sami nameću. Jesmo li u stanju da ih prepoznamo? Može li se postići kompromis između pčelinjih prirodnih potreba i potreba čovjeka – profitera? Dok se pčelarstvo kao oblast, sistemski ne uredi pčelari imaju samo jedan put, a to je stalna edukacija. Ovdje ne mislim samo na čitanje literture i slušanje predavanja. To manje – više svi radimo. Ono što naučite teoretski obavezno provjerite u svojoj praksi. Jedino praksa može pokazati pravu vrijednost ili opravdanost neke tvrdnje ili postupka. Kad to počnete raditi shvatićete da našim pčelarstvom vladaju opasne zablude. Ovo je način da ih se riješimo. (BH PČELAR/ Rajko Radivojac, Petrov Gaj, Prijedor Tel: 065 969 393).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY