Ramiz Kadrić, sarajevski pčelar: ŠTA POČETNIK MORA ZNATI O PRIBORU, PČELINJAKU I...

Ramiz Kadrić, sarajevski pčelar: ŠTA POČETNIK MORA ZNATI O PRIBORU, PČELINJAKU I PREGLEDANJU DRUŠTAVA?

SHARE

Kada govorimo i pčelinjaku, na početku je odmah neophodno reći nešto o njegovom postavljanju, osiguranju, mjestu na kojem se postavlja isl. Najvažnije je da pčelinjak mora biti ograđen i nepristupačan stoci i živini te zaštićen od vjetra i što dalje od saobraćajnica. Teren treba biti „ocjedit“ i suh.

Ljeti pčelinjak mora biti zaklonjen od jakog sunca, mora biti odignut od zemlje 40 do 50 centimetara. Nosači košnice treba da su čvrsti i dugotrajni. Ako su kolci drveni, onda neka su hrast, homorova grana ili neko drugo drvo koje zadugo neće istruhnuti u zemlji. Ako istruhnu i nosači postanu nestabilni, onda se dešava da se košnice ispreturaju što dovodi do štete na pčelinjaku. Drugi materijali su cigle, željezo, beton itd.

Pčelinjak i pribor

Za pčele je važna voda pa je poželjno da na pčelinjaku ima izvor čiste vode, potočić i slično. Ako nema prirodnog izvora, onda je neophodno napraviti pojilo sa čistom vodom. Jednostavno se u vodu u buretu stave daščice ili plut na koje dolijeću pčele. Pojilo može biti i daska na koju kapa voda i pčele sa nje sisaju vodu.

Važno je napomenuti i kako pčele ne smiju da ometaju prolaznike. Ulaz košnice najbolje je okrenuti prema jugoistoku i oko košnica treba da bude jako čisto.

Danas su najaktuelnije košnice nastavljače. Važno je da se kod nabavke košnica nastavljačica nabavljaju podnjače sa mrežom, a poklopna daska gdje se nastavak spaja sa poklopnom daskom bude puno drvo, a ne špera ili neki drugi materijal koji se brzo ošteti skidajući poklopnu dasku sa nastavka.

Dobro je i nabavljati okvirveod tople i u rupe za žice stavljati čahure koje omogućuju brže užičavanje i čišćenje ramova od saća.

Pribor i alat za osnovni rad na pčelinjaku su: dimilica, pčelarska kapa, pčelarski nož, kavezi za matice, čahure za dodavanje matičnjaka, hranilica, bušilica za okvire, mamuza ili žvrk za utapanje žice ili pretvarač struje, matična rešetka, trutolovka, češalj za leto, plinska lampa, pribor za topljenje voska, pribor za oduzimanje meda (hemijska sredstva, pčelarska viljuška, centrifuge) i pribor za topljenje i cijeđenje voska (sunčani topionik).

Pregledi pčela

Radi što većeg iskorištavanja pčelinjeg društva, važno je da se zna stanje u kome se ono nalazi. To se postiže pregledom pčelinjeg društva. Prije svakog pregleda pčelinjeg društva, treba donijeti odluku na šta treba obratiti pažnju (postojanje matice, stanje hrane, pojava bolesti itd.). Na taj način pregled se smanjuje i pčele manje uznemiravaju.

Za pregled pčelinjeg društva, treba da su ispunjeni sljedeći uslovi: temperatura vazduha u hladu iznad 12 stepeni C, da je vrijeme bez vjetra, odjeća čista bez prisustva mirisa koji uznemiravaju pčele (znoj, parfem, miris bijelog luka idr).

Prvi proljećni pregled pčelinjaka obavlja se lijepog i toplog dana i brzo da se ustanovi kako pčelinja društva prezimljavaju. Prvo se pregledaju društva koja slabo opće sa okolinom ili to nikako ne čine, da bi se pronašao uzrok tome.

Uginula društva se uklanjaju iz pčelinjaka i u zatvorenoj prostoriji detaljno pregledaju.

Prilikom pregleda, košnici se prilazi sa strane. Zatim se kroz leto ubace 2-3 mlaza dima iz dimilice, poslije 30-40 sekundi (dok pčele napune voljku medom), pažljivo se skida krov i pokrovna daska. Krov se stavlja naopako na najbližu košnicu, a ne na onu koja će se sljedeća pregledati kako se pčele ne bi uznemiravale. Pokrovnu dasku staviti na krov ukoso da se samo vrhovi daske naslanjaju na stranice krova.

Sada je košnica otvorena i tada se može uočiti broj ulica zaposjednutih pčelama i izgled površina satonoša. Ako se uoče žute mrlje, one nas upućuju da je društvo imalo proljev usljed bolesti (nozemoze) ili usljed meda medljikovca. Poslije ovog uočavanja dobro je imati dvije ploče od stiropora ili guste krpe da pokrije košnica i prilikom daljeg pregleda da se otvara dio košnice odakle se vade ramovi jer se tako čuva toplota u košnici.

Dobro je imati i prazan nastavak kako bi se izvađeni ramovi stavljali u isti i poslije istim redom vraćali u košnicu. Prazni nastavak se stavi na praznu podnjaču. U tom slučaju kontrolišemo sve pčele iznijete iz košnice koje isto možemo iz praznog nastavka vratiti.

Okviri kad se vade moraju se držati vertikalno (uspravno), kako stoje u košnici, jer tako neće ispadati pčele ni matic van košnice.

Kada se pregleda leglo konstatuje se količina hrane, količina, kvalitet i zdravstveno stanje pčela. Raditi mirno da se pčele ne uznemiravaju potresom ili naglim pokretom ruke. Ako u društvu nema hrane, treba mu dati saće sa medom iz rezervi ili pogaču.

Praktična rješenja

Ako je neko društvo ostalo bez matice, treba mu dodati novu maticu i to iz nukleusa (malih pčelinjih društava) ili iz pomoćnih košnica.

Uginula društva treba spaliti a saće i košnicu dezinfikovati. Matica se ne treba posebno tražiti nego prisustvo radiličkog legla u saću je znak postojanja matice. Ako se već traži matica, obično se ona nalazi na otvorenom leglu. Dok se ona traži ne treba dimiti društvo jer ona zbog dima bježi sa rama na ram.

Poslije izvršenog pregleda, okviri se vraćaju istim redom. Krajnji (posljednji okvir) ako ima pčela treba iste istresti ili smesti u košnicu kako bi se taj posljednji okvir vratio u košnicu a da pčele ne stradaju.

U periodu kada nema paše (rano proljeće i kraj ljeta) treba preduzimati posebne mjere predostrožnosti da ne dođe do grabeži. Tada odmah po otvaranju košnica se prekrije sa dva komada platna od kojih svaki zatvara košnicu. Dok se jedan okvir vadi, platna se pomaknu a zatim ponovo pripoje što sprječava dolazak i upad u košnicu drugih pčela – tuđica.

Preporučuje se prskanje platna vinskim sirćetom ili benzoldehidom je njihovi mirisi odbijaju pčele. U ovu svrhu može se koristiti i žičani kafez. Ipak, najsigurnija odbrana od grabeži su jaka pčelinja društva.

Sva zapažanja uočena prilikom pregleda pčela unose se u pčelarsko dnevnik i to za svaku košnicu. Dnevnik treba da sadrži podatke: kada je matica proizvedena i njeno porijeklo, datum pregleda, broj okvira posjednute pčelama, broj okvira sa leglom (zatvoreni i otvoreni) a površina se izražava u dm2, količina meda i cvjetnog praha, koliko je dodato satnih osnova, koliko je oduzeto meda, koliko je dodato hrane itd.

Jednom riječju u dnevnik unosimo: trenutno stanje, promjene i potrebni radovi u pčelinjem društvu.

Osnovne informacije u pčelinjaku u proljeće

Kada pčele počnu intenzivnije da izlaze u okolinu skupljajući polenov prah i nektar, u pčelinjaku se obavljaju ovi radovi: pčele izletnice zaštićuju se od rashlađivanja tako da se postave dopunska sedla od zemlje ka poletaljci košnica, a pčelinjak se zastre šašom od kukuruza ili slamom ili sijenom. Podnjače se čiste od trunja voštanih mednih pogača. Trunje od voska prosije je i pretopi. Materijal za utopljavanje provjetrava tj. izlaže se suncu.

U blizini pčelinjaka postavlja se pojilo. Najjednostavnije je drveno bure (20-30 litara) sa česmom ispod kojeg je daska izdubljena u liniji cik-cak. U vodu se prvih dana stavlja malo razblaženog meda i u toku čitave godine dodaje se toj količini vode oko 10 gr. Kuhinjske soli. Vode mora biti za sve vrijeme sezone.

Stanje pčelinjih društava može se odrediti na lijepom danu i bez pregleda ako pčele izletnice izlaze hitro sa poletaljke na rad, a vraćajući se hitro ulaze kroz leto u košnicu može se zaključiti da je gnijezdo normalno, tj. da matica liježe jaja, da hrane ima dovoljno i da je zdravstveno stanje odraslih pčela i legla dobro.

Obrnuto, ako se pčele izletnice zadržavaju na poletaljci, a pokoja i padne sa nje, društvo treba odmah pregledati.

Ako pčele unose nektar i vodu a naročito polen u košnicu, to je siguran znak da je stanje normalno.

Ako društvo pri odsječenom kucanju o zid košnice naglo zabruji i ako brujanje brzo prestane, stanje je normalno. Ako se brujanje produži , znak je da društvo nema matice ili da je zaliha hrane svedena na minimum.

Dobar znak dobrog stanja društva je ako se spoljna strana košnice iznad leta ovlaži u jutarnjim satima. (bhpčelar/arhiva)

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY